Dezinfekční čistící prostředek aktivní kyslík 750 ml

Dezinfekční čistící prostředek aktivní kyslík 750 ml

PROSTŘEDEK PRO DEZINFEKCI PROSTŘEDÍ

Dezinfekční prostředek vhodný k rozprašování v prostoru nebo na povrchy.

           Katalog ke stažení

KEMIXINA ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK AKTIVNÍ KYSLÍK

Dezinfekční prostředek s virucidní a baktericidní účinnou látkou.
Prostředek k okamžitému použití s aktivním obsahem 1% peroxidu vodíku.

Další informace

Návod k použití

vhodný k rozprašování při dezinfekci prostředí.
V případě povrchů naneste na utěrku (jednorázovou nebo opakovaně použitelnou).
Vhodný pro plány HACCP.

Složení

EUH210 – Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
Obsahuje: (Nařízení ES 648/2004) <5% bělidel na bázi kyslíku.

Upozornění

Vnější použití.
Při zasažení očí, důkladně opláchněte.
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
Uchovávejte obal těsně uzavřený.
V případě požáru haste práškem, pěnou odolnou vůči alkoholu, rozstřikovanými vodními paprsky,
oxidem uhličitým.
Skladujte na chladném a dobře větraném místě.
Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování.