DISSOLV

ČISTIČ-ODSTRAŇOVAČ USAZENIN S PUFRAČNÍ KYSELINOU

Kategorie:

Tekutý odstraňovač usazenin na bázi kyseliny chlorovodíkové zvláště vhodný pro čištění terakotových podlah, podlah z kameniny, dlažby klinker, a keramických dlažeb. Příjemně vonící po mandlích ihned odstraňuje zbytky a výkvěty vápna a cementu.

Další informace

Návod k použití

Nepřelévejte nikdy produkt z originálního obalu do jiných. Nikdy nemíchejte s alkalickými nebo chlorovanými produkty, aby se zabránilo vzniku exotermních reakcí nebo tvorbě výparů. Chraňte si ruce a oči pomocí rukavic a ochranných brýlí. V případě kontaktu s kůží ihned umyjte dostatečným množstvím vody.

Složení

Kyselina chlorovodíková méně než 5% neiontových povrchově aktivních látek, Parfemace, Barviva.

Doporučení

VHODNÉ NA PODLAHY: keramika, kamenina, klinker, podlahy a povrchy z florentské terakoty. NELZE POUŽÍT: Povrchy z litiny nebo smaltovaného železa, mramoru, chromované.

Upozornění

Signální slovo – NEBEZPEČÍ. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest H290 Může být korozivní pro kovy, P102 Uchovávejte mimo dosah dětí, P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/ páry/aerosoly, P264 – Po manipulaci důkladně omyjte, P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít, P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte, P301+P330+P331 Při požití: vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení, P303+P361+P353 Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou (nebo osprchujte). P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování, P403 Skladujte na dobře větraném místě, P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s předpisy.

Dávkování

KERAMICKÉ DLAŽDICE: zředíme na 5% roztok ve vodě (50 ml prostředku na 1 litr vody). TERAKOTA A KAMENINA: zředíme na 10-20% roztok ve vodě * (100 – 200 ml prostředku na 1 litr vody).

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „DISSOLV“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *