FORMPLUS

DEZINFEKČNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK

Kategorie:

Tekutý koncentrovaný čistící prostředek určený k vyřešení problémů čištění a hygienypodlah a tvrdých omyvatelných povrchů obecně. Zajistí snadné a rychlé očištění a sanitaci ošetřovaných povrchů, zanechává v prostředí příjemnou vůni čistoty.
Produkt je okamžitě rozpustný v jakkoliv tvrdé vodě a snadno se oplachuje.

Další informace

Návod k použití

ČISTĚNÍ A SANITACE PODLAH A POVRCHŮ: přidejte 50 ml přípravku na každý litr vody a proveďte čištění. Není třeba oplachovat.
MALÉ POVRCHY a ZAŘÍZENÍ: naneste malé množství produktu na vlhkou houbičku a proveďte čištění. Opláchněte.

Složení

méně než 5%: kationtové a neiontové povrchově aktivní látky, Parfemace, Barvivo.

Doporučení

VHODNÉ NA POVRCHY: Umyvadla, sanitární keramika, kohoutky, dlaždice, podlahy, všechny tvrdé povrchy obecně, textilie.
NELZE POUŽÍT: Porézní dřevo, korek.

Upozornění

Signální slovo – NEBEZPEČÍ Údaje o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži, H318 Způsobuje vážné poškození očí, H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Další nebezpečnost: Pokyny pro bezpečné zacházení: Prevence: P264 Po manipulaci důkladně omyjte vodou, P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí, P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít Reakce: P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte v oplachování, P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Likvidace: Obsahuje: Oxiran, 2-methyl-, polymer oxiranu, mono (2-propylheptyl) ether, Kvarterní ammoniové sloučeniny, C12- 16 alkyldimethylbenzylchloridye: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „FORMPLUS“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *