LESK

NEUTRALIZAČNÍ LEŠTIDLO DO MYČKY NA NÁDOBÍ

Kategorie:

Přípravek na oplachování nádobí pro myčky s neutralizačním účinkem určený zejména pro tvrdou vodu. Receptura s kyselým pH umožňuje neutralizovat zásadité pH, které na nádobí zanechá mycí prostředek. Usnadňuje sušení nádobí a dodává
mu lesk, jelikož díky jeho působení voda odteče dříve, než se odpaří, zabraňuje tvorbě skvrn od vápenatých usazenin. Aby se zabránilo plýtvání a nedošlo k ohrožení výsledku mytí, doporučujeme používání automatických dávkovačů.

Další informace

Návod k použití

Za účelem optimalizace spotřeby a výsledku, produkt musí být používán pouze s automatickým dávkovačem, ujistěte se, že teplota v oplachovém bojleru odpovídá teplotě doporučené výrobcem. Dávkování je uvedeno níže v tabulce.

Složení

2-propanol (Isopropylalkohol), Kyselina citrónová, Kyselina fosforečná, Methoxypropanol, Kyselina octová, Kumensulfonát sodný, méně než 5% neiontových a niontových povrchově aktivních látek, Parfemace.

Doporučení

Nemíchejte s jinými produkty, především s produkty obsahujícími aniontové povrchově aktivní látky (způsobují ztrátu baktericidní účinnosti produktu). Nepřelévejte produkt z originálního obalu do jiných.

Upozornění

Signální slovo – NEBEZPEČÍ Údaje o nebezpečnosti: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí Další nebezpečnost : Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly, P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Reakce: P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte, P301+P330+P331 Při požití: vypláchněte ústa. NEvyvolávejte zvracení, P303+P361+P353. Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Omyjte kůži/osprchujte se, P304+P340 Při nadýchání: přepravte postiženou osobu na otevřený prostor a udržujte ji v klidové pozici podporující dýchání, P305+P351+P338. Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování, P332+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření, P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladování: P405 Skladujte uzamčené. Likvidace: P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s předpisy.

Dávkování

Tvrdost vody ve francouzských stupních (°F) Gramů na každých 10 litrů vody
Měkká 0-15° F 1,0
Středně tvrdá 15-25° F 1,2
Tvrdá více než 25° F 1,5

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „LESK“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *