MYČKA

ALKALICKÝ TEKUTÝ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK PRO MYČKY NÁDOBÍ

Kategorie:

Tekutý čistící prostředek pro průmyslové myčky nádobí vhodný zejména pro velmi tvrdou vodu, používá se výhradně s příslušnými dávkovacími zařízeními. Nová vylepšená receptura bez fosfátů a s vysokým obsahem sekvestrantů umožňuje optimální čištění v oblastech s vodou o tvrdosti vyšší než 40°F.

Další informace

Návod k použití

Vhodné na: Nádobí, nerezové hrnce, sklenice, podnosy, příbory, atd. NELZE POUŽÍT: Lehké kovy (hliník), plastifikované povrchy, citlivé povrchy a vysoce alkalické výrobky.

Složení

Méně než 5%: polykarboxyláty, fosfonáty, amfoterní povrchově aktivní látky. Mezi 15% a 30%: EDTA. Hydroxid draselný.

Doporučení

Nemíchejte s kyselinami, aby nedošlo k exotermické reakci se skvrnami produktu. Používejte pouze s vhodnými dávkovači pro myčky nádobí. Zacházejte s produktem opatrně a nikdy ho nepřelévejte z originálního obalu do jiných. Používejte rukavice a ochranné brýle. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte výhradně pouze pro popsaná použití.

Upozornění

Signální slovo – NEBEZPEČÍ Údaje o nebezpečnosti: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí Další nebezpečnost : Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí Prevence: P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly, P264 – Po manipulaci důkladně omyjte vodou, P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Reakce: P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte, P301+P330+P331 Při požití: vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení, P303+P361+P353 Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Omyjte kůži/osprchujte se, P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování, Skladování: P403 Skladujte na dobře větraném místě, Likvidace: P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s předpisy.

Dávkování*

Tvrdost vody ve francouzských stupních (°F) Gramů na každých 10 litrů vody
Měkká 0-15° F 1,5
Středně tvrdá 15-25° F 2,0
Tvrdá více než 25° F 3,0

*Za účelem optimalizace spotřeby a výsledku, produkt musí být používán pouze s automatickým dávkovačem, ujistěte se, že teplota v mycí vaně a oplachovém bojleru odpovídá teplotě doporučené výrobcem.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „MYČKA“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *