Polyalkohol 1000 ml

Polyalkohol 1000 ml

DEZINFEKČNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK

Dezinfekční čistící prostředek na podlahy.

           Katalog ke stažení

KEMIXINA ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK S POLYALKOHOLEM

Dezinfekční čisticí prostředek koncentrovaný prostředek na mytí podlahy na bázi alkoholu zvláště vhodný pro čištění tvrdých lesklých povrchů, jako mramor, keramika, porcelánová kamenina atd.
Čistící prostředek s polyalkoholem: Díky obsahu rozpouštědla se rychle odpařuje bez potřeby dalšího oplachování a nezanechává žádné zbytky, čímž dodává prostředí příjemnou a trvalou vůni.
Dezinfekce mechanickým působením.

Další informace

Návod k použití

Podlahy: Zřeďte podle doporučeného dávkování a proveďte úklid manuálně nebo podlahovým mycím strojem. Neoplachuje se. Na tvrdé povrchy obecně (sklo a zrcadla, kliky a dveře, telefony, domácí telefony, lednice, rámy, lakované a sanitární povrchy) použijte neředěné, čistěte hadříkem.
Neoplachuje se.

Doporučení

Nemíchejte s jinými výrobky. Nepřelévejte produkt z originálního obalu do jiných.

Složení

(Nařízení ES 48/2004 v aktuálním znění).
Obsahuje: méně než 5%: neiontových povrchově aktivních látek. Drobné složky: parfém, konzervanty (methylchlor isothiazolinon a isothiazolinon), barvivo. Obsahuje ethylalkohol.
Neslučitelnost: dřevo, korek, savý materiál.

Dávkování

Nařeďte produkt ve vodě, vytvořte 3-5% roztok (30-50 ml na litr vody) podle stupně znečištění.

Upozornění anebo informace o nebezpečnosti

H226: Hořlavá kapalina a páry,H315 – Dráždí kůži, H319 Způsobuje vážné podráždění očí, H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky, EUH 208 Obsahuje methylchlor isothiazolinone and isothiazolinone může vyvolat alergickou reakci, P102 Uchovávejte mimo dosah dětí, P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy – Zákaz kouření, P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít, P262. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem, P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, P362 Kontaminovaný
oděv svlékněte a kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte, P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte, P302+P352 V případě kontaktu s kůží: důkladně omyjte vodou a mýdlem, P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování, P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.